Aanmeldingsformulier - schooljaar 2018/2019

Aanmelding voor klas 7 (brugklas) - schooljaar 2018/2019

 


Leerlinggegevens*

BSN-nummer:
(verplicht in te vullen)  
Geslacht: Man Vrouw
Officiële achternaam:
(de naam waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente)
Voorna(a)m(en) (voluit):
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit: Nederlandse anders, nl.:
Indien anders:
   

Gegevens van de ouder/verzorger 1*

Aanhef: De heer Mevrouw
Voorletters en naam:
Heeft gezag over de leerling: Ja Nee
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:

Gegevens van de ouder/verzorger 2

Aanhef: De heer Mevrouw
Voorletters en naam:
Heeft gezag over de leerling: Ja Nee
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:

Gezinssituatie:

Zijn er nog andere kinderen die tot het gezin behoren?

naam: leeftijd: j/m school:
j m
j m
j m
j m

Schoolgeschiedenis*:

Gegevens huidige basisschool:

Naam school:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Leerling van deze school sinds:
Naam leerkracht/contactpersoon:
Heeft de leerling al eens een jaar gedoubleerd? Ja, klas/groep:
Nee
Heeft de leerling ook onderwijs gevolgd op andere scholen? Ja, Nee
Naam school:
Plaats:
Onderwijs gevolgd van: klas/groep t/m klas/groep
Reden schoolwisseling:

N.B.: Indien de leerling nog andere scholen heeft bezocht s.v.p. vermelden in een separate bijlage bij de schriftelijke aanmelding.


Schooladvies*:

Welk advies voor voortgezet onderwijs heeft uw kind van de basisschool gekregen?

Vmbo-TL
Vmbo-TL/Havo
Vmbo-TL met lwoo
Havo
Havo/Vwo
Vwo

Anders, nl:

Zorg en begeleiding*:

1. Dyslexie en dyscalculie

Is er een dyslexieverklaring van een erkende orthopedagoog?

Ja, Nee

Indien "Ja", kopie van het rapport bij de schriftelijke aanmelding voegen.

Is er een dyscalculieverklaring van een erkende orthopedagoog?

Ja, Nee

Indien "Ja", kopie van het rapport bij de schriftelijke aanmelding voegen.

2. Testen en onderzoeken

Is uw kind ooit getest in verband met leermoeilijkheden of gedragsproblemen?

Ja, Nee

Indien "Ja", waarom?:

  Wanneer is de test uitgevoerd?:

Kan het Rudolf Steiner College inzage krijgen in het rapport?

Ja, Nee

Indien "Nee", wat is hiervan de reden?:

  Indien "Ja", kopie van het rapport bij de schriftelijke aanmelding voegen.

3.  Lichamelijke beperking

Heeft uw kind een lichamelijke beperking, of in het verleden een ernstige ziekte of ongeluk gehad?

Ja, Nee

Indien "Ja", toelichting:

4.  Extra begeleiding

Bestaat het vermoeden dat de leerling extra begeleiding nodig zal hebben op school?

Ja, Nee

Indien "Ja", op welk gebied?:

5.  MDO (Multidisciplinair Overleg)

Heeft de basisschool een MDO (Multidisciplinair Overleg) aangevraagd bij ons?

Ja, Nee

Algemene omstandigheden

1. Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind op school? (ouder overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.)

2.  Zijn er andere zaken waarvan u vindt dat het nodig is dat het Rudolf Steiner College ervan op de hoogte is?


Voorkeur plaatsing met andere leerling:

Mocht de leerling een voorkeur hebben voor plaatsing in de klas bij een andere leerling, dan kunt u hieronder één naam opgeven. De indeling van de klassen is echter gebonden aan het schooladvies van de leerling, de verdeling van de niveaus, de school van herkomst en de verhouding jongens/meisjes.  Tot onze spijt is het dus niet altijd mogelijk om aan de voorkeur van de leerling tegemoet te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De leerling heeft voorkeur voor plaatsing in de klas bij:


Aanleveren gegevens:

Het is nodig de volgende documenten schriftelijk aan te leveren:

 1. Dit volledig aanmeldingsformulier
  Volledig ingevuld en ondertekend.
 2. Het regionale Aanmeld Formulier PO-VO
  Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop moeten 5 voorkeursscholen worden aangegeven.
 3. Het CITO uitstroomprofiel
  Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop staan de gemiddelde scores van het Cito LeerlingenVolgSysteem.
 4. Kopie van identiteitsbewijs
  Een kopie van de ID kaart, paspoort of zorgpas van de leerling met het BSN nummer.
 5. Onderzoeken en verklaringen.
  Eventuele dyslexieverklaring en overige onderzoeksrapporten.

Ondertekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft de ouder/verzorger toestemming:

 • voor de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school naar het Rudolf Steiner College.
 • om indien het Rudolf Steiner College dit voor het beoordelen van het dossier noodzakelijk acht, bij de leerling aanvullende toetsen af te nemen zoals een drempeltoets.
Leerlingen en ouders die op onze school staan ingeschreven worden geacht kennis te hebben van, en zich te houden aan het schoolbeleid en de schoolregels zoals vermeld op onze website. Middels deze aanmelding gaat u akkoord met deze voorwaarden.

*verplicht veld


   

 

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten