Aanmeldingsformulier - schooljaar 2019/2020

Aanmelding voor klas 7 (brugklas) - schooljaar 2019/2020

 


Leerlinggegevens*

BSN-nummer:
(verplicht in te vullen)  
Geslacht: Man Vrouw
Officiële achternaam:
(de naam waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente)
Voorna(a)m(en) (voluit):
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:
Nationaliteit: Nederlandse anders, nl.:
Indien anders:
   

Gegevens van de ouder/verzorger 1*

Aanhef: De heer Mevrouw
Voorletters en naam:
Heeft gezag over de leerling: Ja Nee
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:

Gegevens van de ouder/verzorger 2

Aanhef: De heer Mevrouw
Voorletters en naam:
Heeft gezag over de leerling: Ja Nee
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:

Gezinssituatie:

Zijn er nog andere kinderen die tot het gezin behoren?

naam: leeftijd: j/m school:
j m
j m
j m
j m

Schoolgeschiedenis*:

Gegevens huidige basisschool:

Naam school:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Leerling van deze school sinds:
Naam leerkracht/contactpersoon:
Heeft de leerling al eens een jaar gedoubleerd? Ja, klas/groep:
Nee
Heeft de leerling ook onderwijs gevolgd op andere scholen? Ja, Nee
Naam school:
Plaats:
Onderwijs gevolgd van: klas/groep t/m klas/groep
Reden schoolwisseling:

N.B.: Indien de leerling nog andere scholen heeft bezocht s.v.p. vermelden in een separate bijlage bij de schriftelijke aanmelding.


Schooladvies*:

Welk advies voor voortgezet onderwijs heeft uw kind van de basisschool gekregen?

Vmbo-TL
Vmbo-TL met lwoo
Vmbo-TL/Havo
Havo
Havo/Vwo
Vwo

Anders, nl:

Zorg en begeleiding*:

1. Dyslexie en dyscalculie

Is er een dyslexieverklaring van een erkende orthopedagoog?

Ja, Nee

Indien "Ja", kopie van het rapport bij de schriftelijke aanmelding voegen.

Is er een dyscalculieverklaring van een erkende orthopedagoog?

Ja, Nee

Indien "Ja", kopie van het rapport bij de schriftelijke aanmelding voegen.

2. Testen en onderzoeken

Is uw kind ooit getest in verband met leermoeilijkheden of gedragsproblemen?

Ja, Nee

Indien "Ja", waarom?:

  Wanneer is de test uitgevoerd?:

Kan het Rudolf Steiner College inzage krijgen in het rapport?

Ja, Nee

Indien "Nee", wat is hiervan de reden?:

  Indien "Ja", kopie van het rapport bij de schriftelijke aanmelding voegen.

3.  Lichamelijke beperking

Heeft uw kind een lichamelijke beperking, chronische ziekte of ooit een ernstig ongeluk gehad?

Ja, Nee

Indien "Ja", toelichting:

4.  Extra begeleiding

Bestaat het vermoeden dat de leerling extra begeleiding nodig zal hebben op school?

Ja, Nee

Indien "Ja", op welk gebied?:

5.  MDO (Multidisciplinair Overleg)

Heeft de basisschool een MDO (Multidisciplinair Overleg) aangevraagd bij ons?

Ja, Nee

Algemene omstandigheden

1. Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind op school? (ouder overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.)

2.  Zijn er andere zaken waarvan u vindt dat het nodig is dat het Rudolf Steiner College ervan op de hoogte is?


Voorkeur plaatsing met andere leerling:

Mocht de leerling een voorkeur hebben voor plaatsing in de klas bij een andere leerling, dan kunt u hieronder één naam opgeven. De indeling van de klassen is echter gebonden aan het schooladvies van de leerling, de verdeling van de niveaus, de school van herkomst en de verhouding jongens/meisjes.  Tot onze spijt is het dus niet altijd mogelijk om aan de voorkeur van de leerling tegemoet te komen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De leerling heeft voorkeur voor plaatsing in de klas bij:


Aanleveren gegevens:

Het is nodig de volgende documenten schriftelijk aan te leveren:

 1. Dit volledig aanmeldingsformulier
  Volledig ingevuld en ondertekend.
 2. Het regionale Aanmeld Formulier PO-VO
  Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop moeten 5 voorkeursscholen worden aangegeven.

Indien beschikbaar ontvangen wij ook graag:

 1. Het CITO uitstroomprofiel
  Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop staan de gemiddelde scores van het Cito LeerlingenVolgSysteem.
 2. Onderzoeken en verklaringen.
  Eventuele dyslexieverklaring en overige onderzoeksrapporten.

Bij aanmelding moet een identiteitsbewijs of paspoort worden getoond zodat wij de persoonsgegevens kunnen controleren.


Ondertekening:

Met deze aanmelding geeft de ouder/verzorger aan:

 • toestemming te geven voor de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school naar het Rudolf Steiner College.
 • toestemming te geven om de persoonsgegevens van de leerling en ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces op te slaan in de schooladministratie. De schooladministratie wordt gevoerd op basis van de AVG en de gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de onderwijsdoeleinden op onze school. Indien om wat voor reden dan ook de aanmelding niet door kan gaan zullen de aangeleverde gegevens worden vernietigd.
 • toestemming te geven om, indien het Rudolf Steiner College dit voor het beoordelen van het dossier noodzakelijk acht, bij de leerling aanvullende toetsen af te nemen zoals een drempeltoets.
 • kennis genomen te hebben van het schoolbeleid en akkoord te gaan met alle door de school opgestelde regels zoals die vermeld staan op de website www.rscollege.nl. Dit betreft o.a. het zorgbeleid, dyslexiebeleid, alcohol- en drugsbeleid, omgangsbeleid, verzuimbeleid en de algemene schoolregels.

Op woensdag 20 maart worden de namen van de leerlingen die definitief geplaatst zijn op onze website gepubliceerd. Deze publicatie blijft niet langer dan een week op de website staan. Geeft u toestemming voor publicatie van de naam van de leerling op onze website?*

Ja, Nee

*verplicht veld


De aanmelding neemt enige minuten in beslag, zodra deze is verwerkt krijgt u hiervan een bevestiging.

   

 

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten