Corona maatregelen november 2020

1 november 2020 – Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat in de afgelopen maand het Coronavirus weer is opgelaaid. We zitten in de tweede golf en door premier Rutte zijn verscherpte maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De verspreiding van het virus in de regio Kennemerland is hoog. Ook in de omgeving van onze leerlingen en medewerkers komt Corona steeds meer voor. Gelukkig hebben wij op school geen besmette collega’s meer gehad en ongeveer 15 besmette leerlingen. Dat zijn relatief weinig besmettingen en dat willen wij graag zo houden en daarom hebben we besloten om extra maatregelen te treffen.

In de persconferentie van 13 oktober jl. werd duidelijk dat er een mondkapjesplicht gaat komen in het VO. Deze plicht gaat zowel voor leerlingen als personeel gelden. De Coronawet die de juridische basis biedt om de mondkapjes te verplichten moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Inmiddels hebben veel scholen besloten deze aankomende plicht al in te voeren om helderheid en duidelijkheid te creëren. Dat kan door er een schoolregel van te maken met instemming van de vestigings medezeggenschapsraad (VMR). 

Maandag is er overleg geweest met de VMR met daarin vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen waarin de extra maatregel; het dragen van mondkapjes in de gangen unaniem is aangenomen.

De schoolregel wordt:

Op school dragen we een mondkapje als we ons verplaatsen. Als we zitten mag het mondkapje af.

Uitzonderingen hierop zijn de gymlessen en de toneellessen. Daarbij hoeft geen mondkapje te worden gedragen. 

Wil een medewerker of leerling toch een mondkapje dragen als hij/zij zit, dan is dat toegestaan. 

We starten vanaf maandag 2 november met het dragen van mondkapjes. Vanaf dat moment heeft iedereen in het gebouw een mondkapje bij zich. Het betreft een tijdelijke maatregel en duurt tot nader orde. Als blijkt dat de overheid de landelijke plicht niet onderbouwd krijgt, ontstaat er een nieuwe situatie die dan opnieuw met de VMR wordt besproken.

Het doel van de maatregel is om er alles aan aan te doen om de school open te houden, een schoolsluiting te voorkomen en iedereen op school zich zo veilig mogelijk te laten voelen. Het gaat om continuïteit van het leerproces, veiligheid en vooral solidariteit.

Er zijn veel meningen en visies over het nut van een mondkapje. In deze discussie willen wij ons niet mengen, wij zijn immers niet de experts. Wij kiezen er sinds de start van de Coronacrisis voor het landelijk beleid te volgen. In de praktijk blijkt dat de leerlingen naar elkaar kijken en gevoelig zijn voor groepsdruk. Als de ene helft geen mondkapje draagt is de andere helft ook geneigd om dit niet meer te doen. Zowel ouders, leerlingen als personeelsleden vragen om duidelijkheid. Het nu geldende dringende advies zorgt bij ons net als in de rest van het land voor verwarring. Wij gaan daarom vooruitlopend op landelijke wetgeving de mondkapjesplicht invoeren als schoolregel. We zullen in de periodelessen van morgen en maandag tijd nemen om deze schoolregel en de achtergrond daarvan met leerlingen te bespreken.

Koorlessen vervallen

Jullie weten al dat we koorlessen niet door laten gaan. We hechten in school vanuit onze visie sterk aan het zingen en muzikale vorming daarom hebben we de koorlessen kunnen omzetten in klassikale muziekles. Daar koorzang met drie klassen tegelijk werd gegeven en de muzieklessen aan één klas tegelijk zijn er wel aanpassing gedaan in de lesroosters.

Geen ouders in de school, met uitzondering van zorggesprekken

Om zo min mogelijk extra bewegingen en mensen van buiten in de school te hebben, zijn alle overleggen met ouders digitaal. Daarbij horen ook de geplande ouderavonden en tafeltjes-gesprekken.

De enige uitzondering zijn zorggesprekken. Deze zullen wel doorgaan als fysieke bijeenkomst, tenzij een van de betrokkenen zwaarwegende redenen heeft om daarvan af te zien. 

Vieringen: Sinterklaas, Advent, Kerst in klassenverband.

Alle vieringen gebeuren gewoonlijk in school in gezamenlijkheid en grote groepen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Binnenkort buigen we ons over een gepaste invulling van deze vieringen.

Verkooppunt van Rozemarijn in de kantine dicht

Wij hebben een samenwerking met de firma Rozemarijn die de verkooppunten in onze kantines verzorgd. Door de Corona crisis is deze samenwerking tijdelijk stopgezet. Nu de leerlingen geen broodjes meer kunnen kopen in de kantine gaan zij veelal in grote groepen de straat op naar de supermarkt. Om dit te voorkomen vragen we de ouders en de leerlingen een lunchpakket mee te nemen.

Buiten met niet meer dan vier mensen samen

De landelijke maatregel om buiten met niet meer dan 4 personen samen te komen, is een heel andere werkelijkheid voor onze leerlingen dan die zij ervaren op school. Meerdere berichten vanuit de buurt hebben ons bereikt over overlast van groepen leerlingen groter dan 4. Nu veel mensen thuiswerken valt dit ook extra op. 

Naast dat wij het vervelend vinden dat onze leerlingen overlast veroorzaken, moeten leerlingen zich ook realiseren dat zij maar met vier mensen mogen samenzijn. Als er een BOA komt, riskeren zijn een boete. Wij vragen jullie dit fenomeen te bespreken met je kind, zodat iedere leerling zich bewust is van de betekenis die de stap van binnen naar buiten de school heeft.

Tot slot

We realiseren ons dat er de komende tijd veel gevraagd wordt van ons allemaal, hoe lastig dat ook is. Laten we hopen dat het tij de komende weken keert en dat we stukje bij beetje weer terug kunnen naar hoe wij idealiter willen samenleven binnen onze school. Om deze ingrijpende maatregelen te kunnen handhaven is een gezamenlijke inspanning van ons allemaal nodig. Op school worden de leerlingen voorbereid op de maatregelen en zullen de mentoren en docenten zaken met de leerlingen bespreken. Wij vragen aan alle ouders om dit thuis ook te doen.

Lunchpakket en mondkapje mee!

Met vriendelijke groeten,

De schoolleiding,

Jos, Els, Auke, Holden en Mike