Ouderbijdrage

Om een vrijeschool als het Rudolf Steiner College optimaal te kunnen laten functioneren, vragen we jaarlijks een ouderbijdrage van € 390,- per leerling. Daarnaast zijn er nog kosten voor leermiddelen, boeken, materiaal en speciale activiteiten zoals excursies, kampen en schoolreizen. Deze bijdragen zijn afhankelijk van het leerjaar. In september van het nieuwe schooljaar ontvangt iedere ouder/verzorger hierover een e-mail met een uitnodiging tot betaling van de schoolkosten.

Toelichting ouderbijdrage en overige schoolkosten

De ouderbijdragen worden sinds een aantal jaren digitaal geregeld, dat heeft voor u en de school vele voordelen, zie hiervoor het einde van deze brief.
Op de vrijeschool doen we heel veel dingen die bedoeld zijn om de leerlingen naast kennis, ook andere voor het leven waardevolle vaardigheden bij te brengen. Daarom zijn er veel kunstvakken zoals toneel, muziek, koor en schilderen én ambachtsvakken zoals hout, metaal, tuin, keramiek/steen en textiel. Om daarbij voldoende aandacht aan uw kind te kunnen geven én voor de veiligheid, zijn die lessen vaak in kleinere, halve en daardoor dure groepen.
Zowel het materiaal voor die lessen als de extra lesuren zelf worden niet door de overheid vergoed. Ook het hebben en inrichten van ambachtslokalen én Vrij Waterland zit niet in de subsidie die wij van de overheid ontvangen. De overheidssubsidie is er alleen voor de verplichte lessen en daarmee samenhangende lokalen.
Wij vragen daarom een financiële bijdrage van de ouders voor het bekostigen van deze extra onderwijsdoelen.

Hierbij is het goed te melden dat ook het personeel hier een bijdrage aan levert. De zogenaamde functiemix waarde op onze school is lager dan op andere vergelijkbare scholen. Dat wil zeggen dat veel docenten en ook het management van de school in een lagere salarisschaal zit dan op reguliere scholen gebruikelijk is. Vanuit ons ideaal zijn velen van ons bereid om op deze manier bij te dragen. Voor zowel onderwijspersoneel als voor onderwijs ondersteunend personeel geven wij structureel meer formatieplaatsen uit dan waarvoor we subsidie ontvangen van de overheid.

De ouderbijdrage die wij aan u vragen valt in twee delen uiteen:

  1. De vrijwillige ouderbijdrage voor het vrijeschool karakter van ons onderwijs; deze bedraagt € 390,- per leerling. Deze is al zeer vele jaren hetzelfde.
  2. De bijdrage voor bij de les horende activiteiten zoals excursies en schoolreizen. Deze bijdrage is afhankelijk van het leerjaar.

Toelichting vrijwillige ouderbijdrage

Met dit bedrag betalen wij een heleboel van de extra dingen die wij graag voor onze leerlingen willen doen. Het betreft onder andere: extra materiaalkosten voor de bovengenoemde vakken en extra personeelskosten in verband met splitsing van klassen voor deze bewerkelijke vakken. Daarnaast het bekostigen van het hebben en in stand houden van lokalen en tuin waar we deze lessen kunnen geven. Hier is ook extra ondersteunend personeel voor nodig.

Bijzondere vrijeschool uitgaven

Uw bijdrage zal dit schooljaar besteed worden aan:

Vrijeschool vakken (zowel personele als materiële kosten) €245.000,- (hout; metaal; tuin; textiel; steen; muziek en koor; toneel)
Lokalen, denk o.a. aan Vrij Waterland € 70.000,-
Contributie Vereniging Vrije scholen € 20.000,-
Jaarfeesten, muziek/toneelproducties, excursies € 15.000,-
Totaal € 350.000,-

Nota bene

Wij zijn wettelijk verplicht u erop te wijzen dat deze bijdragen vrijwillig zijn. Het is daarbij goed om te weten, dat wij de vrijeschoolvakken alleen kunnen geven dankzij uw bijdragen, deze is derhalve wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Toelichting overige schoolkosten

Naast deze extra vrijeschool zaken organiseren wij ook, per klas, buitenschoolse activiteiten, zoals kampen, kunstreis en excursies. Aan deze activiteiten kan een leerling in principe alleen meedoen als er ook voor betaald is. De tabel waarin deze bedragen genoemd worden vindt u hieronder en op de website. Nieuw dit schooljaar zijn de biografische week in klas 8 en de profielweek in klas 9:

Biografische week

De leerlingen van klas 8 sluiten de middenbouwperiode af met een week vol bijzondere activiteiten onder leiding van de mentor en een extra vakdocent. De week wordt afgesloten met een leuk klassenuitje.

Profielweek

De leerlingen van klas 10 havo/vwo krijgen deze week excursies rondom de profiel- en keuzevakken, georganiseerd door vakdocenten. De mentoren begeleiden het portfoliodeel. De week wordt afgesloten met een leuk klassenuitje.

Overzicht bij de les behorende activiteiten per klas

  Klas 7 Klas 8 Klas 9 Klas 10 mavo Klas 10 h/v Klas 11 Klas 12
Projectweek € 25,- € 25,-
Natuurkamp € 125,-
Ardennenkamp mavo en zeilkamp havo/vwo € 240,-
Biografische week € 50,-
Profielweek € 75,-
Gymlessen buitenschools € 40,- € 40,-
Eindreis Mavo € 400,-*
Kunstreis havo/vwo           € 700,-*  
Totaal activiteit kosten € 150,- € 75,- € 240,- € 440,- € 75,- € 700,- € 40,-

*Als de kosten voor de eindreis Mavo klas 10 dan wel de kunstreis klas 11 lager uitvallen wordt na de reis een deel teruggestort.

Hoe kunt u uw bijdrage kenbaar maken en betalen:

U ontvangt een e-mail met daarin een link (Wis-Collect) naar het ouderportaal van de Stg voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland – locatie Rudolf Steiner College.

1. Betreft de vrijwillige ouderbijdrage (€ 390,- per leerling):

U ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging om uw bijdrage kenbaar te maken.
Het te betalen bedrag kunt u zelf aanpassen.

2. Betreft de bij de les behorende activiteiten (zie overzicht hierboven):

U ontvangt per activiteit een rekening en u kunt uit diverse betaalmogelijkheden kiezen.

De voordelen van het ouderportaal voor u zijn:

  • Inzicht in de jaarlijkse schoolkosten
  • Inzicht in betalingen die door u gedaan zijn
  • Betalen via iDeal of
  • Betalen via automatische incasso* (dit dient ieder jaar opnieuw aangegeven te worden)
  • Zelf betalen ineens of in termijnen

Als u niet in de positie bent om het hele bedrag te betalen laat ons dit dan weten. Gespreid, periodiek betalen is altijd mogelijk. Een hogere bijdrage dan gevraagd is natuurlijk altijd zeer welkom. Uiteraard gaan wij uiterst discreet om met uw informatie. Voor alle vragen over betaling van de ouderbijdrage kunt u terecht bij Gerda Broekhof van de administratie: admin@rscollege.nl Net als u hechten wij enorm aan ons onderwijs en alleen met uw steun kunnen wij uw kinderen het hoge niveau onderwijs aanbieden. De leerlingen en al het onderwijspersoneel zijn u daarom zeer dankbaar voor uw bijdrage.

Voor ouders met een minimum inkomen biedt de gemeente Haarlem een bijdrage in schoolkosten aan. Meer informatie vindt u op de website: https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/